Historik

Kära münstervänner

Som ni säkert känner till är vi nu den enda växande rasen inom Svenska Vorstehklubben, och de senaste åren även den största rasen vad det gäller nyregistreringar hos SKK.

Trots att vi nu är den största rasen i SVK, representerar vi enbart en femtedel av SVK’s medlemmar. Målet med föreningen är att engagera en större del av våra underbara kleiner münserländers och få fram så bra underlag och meriteringsmetoder som möjligt, för att avla på och bevara rasens allsidiga egenskaper.

Därför är vi nu ett antal personer som anser att det är hög tid att bilda den Svenska Kleinermünsterländerklubben och härmed välkomnar vi dig till bildandet av denna förening.

Som vi ser det, är målet med denna förening att bevara münsterns allsidiga egenskaper, både vad det gäller fågeljakt, pälsvilt, eftersök, apportering m.m. Självklart ska detta göras genom adekvat provverksamhet samt genom praktisk jakt. Vi ser de tyska och danska proven (VJP/UT & HZP/AT) som ett naturligt komplement till de befintliga fågelproven. Bildandet av denna förening innebär inte att vi automatiskt lämnar SVK. Den frågan får vid behov hanteras under kommande årsmöte när föreningen väl är grundad. De fågelprov som redan idag arrangeras av SVK (och SKF) ska vi självklart se till att samarbeta med. Lika självklart skall rasklubben vara ansluten till SKK, och deras grundläggande stadgar kommer att följas, mer information finns att läsa här:
https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/foreningspaketet/att-bilda-en-rasklubb-s16.pdf

Att både den danska KlM-klubben samt SVK inte har godkänt den internationella KlM-klubbens förslag på rasstandard, ser vi som ett orosmoln och vi vill naturligtvis inte hamna i samma sits som våra danska vänner som i nuläget inte tillåts använda tyska hanar i sin avel.

Välkommen till grundandet av
Svenska Kleinermünsterländerklubben!

NÄR: Söndagen den 24:e november 2019, kl. 18.00

VAR: Litslena Bygdegård (strax utanför Enköping, mot Långtora till)
https://goo.gl/maps/9tZ534ey5ywACR8t9

HUR:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av närvarolista
 3. Val av mötesfunktionärer
  a) Val av mötesordförande
  b) Val av sekreterare
  c) Val av två justeraringsmän tillika rösträknare
 4. Fastställande av föredragningslista för mötet
 5. Presentation om varför en egen rasklubb borde bildas och hur denna ska vara verksam
  a) Bakgrund till initiativet
  b) Verksamhetsplan
  c) Budgetförslag
 6. Fråga om bildandet utav Svenska KleinerMünsterländerKlubben (ska den bildas, ja eller nej)
 7. Fastställande av stadgar för klubben
 8. Val av interimsstyrelse (Ordförande samt minst två ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet
 9. Utse valberedning
 10. Förslag till hur en framtida styrelse kan vara uppbyggd
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande

Innan mötet får du mer än gärna fundera över hur du skulle vilja se på klubbens framtid, samt vad du skulle vilja att kunna ställa upp med för funktioner i framtiden. Det kommer behövas en interimsstyrelse, en valberedning, en styrelse (kan vara samma som interimsstyrelsen) samt diverse funktionärer.

Vänligen anmäl din närvaro så att vi kan planera lokalens storlek, kaffekokande samt förbereda närvarolista / röstlängd  till info@kleinermunsterlander.se OSA senast 20/11.

Kan du inte komma, men vill bidra med åsikter eller idéer går det självklart bra att maila dessa till samma adress.

Varmt välkomna!